fishtank

Spirulina feeding frenzy

Spirulina feeding frenzy #bristlenose #pleco #aquarium #fish #fishtank #fishtanks #fishtanksofinstagram #bristlenosepleco #plecostomus #plecos #plecosofinstagram #aquaria #freshwateraquarium #aquariumhobby #aquariumfish

Continue reading